การปลดออกจากงานและการลาออกจากงาน


【คำถาม】 วันหนึ่งอยู่ๆทางผู้ว่าจ้างบอกว่าจากนี้ไปไม่ต้องมาทำงานแล้ว、และถูกปลดออกจากงานโดยพลการ  จะทำอย่างไรดี

【คำตอบ】            
การปลดออกจากงานเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้、ในกฏหมายสัญญาการจ้างงานก็ได้บัญญัติไว้ว่า、
กรณีที่การกระทำนั้น「ขาดเหตุผลอันสมควรและขาดความเป็นกลาง、และไม่เป็นที่ยอมรับว่าสอดคล้องกับแนวคิด ร่วมของสังคม、ให้ถือว่าเป็นโมฆะเพราะเป็นการใช้สิทธิในทางที่มิชอบ」  และยังระบุด้วยว่า、ในกรณีที่นายจ้าง
ต้องการปลดลูกจ้างออกจากงาน、จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไป、หรือจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าแรงตอบแทนการทำงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไปด้วย    กรุณาปรึกษากับสำนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน ที่ซึ่งสังกัดอยู่ที่เขตพื้นที่นั้น   หรือปรึกษากับ  สำนักงานแรงงานมวลรวมจังหวัดโอซาก้า

【คำถาม】ทำสัญญาระยะเวลาการจ้าง 1 ปีกับบริษัท  แต่เมื่อยื่นความประสงค์ที่จะลาออกก่อนหมดสัญญาเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัว จึงถูกตัดเงินเดือนส่วนหนึ่งเพราะเป็นการละเมิดสัญญา ไม่สามารถยอมรับได้

【คำตอบ】              
กรณีที่ทำสัญญาภายใต้เงื่อนไข กำหนดระยะเวลาการว่าจ้าง และถ้าไม่เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะ
ไม่สามารถลาออกจากงานได้ก่อนหมดสัญญา และจำเป็นจะต้องอธิบายเหตุผลให้ผู้จ้างเข้าใจ  แต่ตามกฏหมายมาตรฐานแรงงานนั้น ได้ออกกฏข้อบังคับ “เกี่ยวกับการผิดสัญญาการว่าจ้าง  ห้ามมิให้กำหนดการปรับเงิน หรือทำสัญญาวางแผนกำหนดให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย” ดังนั้น หากในสัญญามีข้อความดังกล่าวไว้แต่แรกเริ่มทำสัญญา จะถือว่าสัญญานั้นผิดกฏหมาย  กรุณาปรึกษาได้ที่  ช่องปรึกษาแรงงานแก่ชาวต่างชาติ