ภาษีรัฐ

【คำถาม】ผู้ที่ทำงานประจำที่บริษัทจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีรายได้(คะคุเทชิงโคะคุ)ด้วยหรือ

 【คำตอบ】

กรณีที่มีรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนเกิน 200,000 เยนขึ้นไป、หรือกรณีที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 200,000 เยน จากที่ทำงาน 2 แห่งขึ้นไป、กรณีที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านเยนขึ้นไป、

และกรณีที่ได้รับการหักลดหย่อนภาษี เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการหักภาษี

ณ ที่จ่ายก็ตาม、จำเป็นจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีรายได้

【คำถาม】ต้องการจะยื่นแบบแสดงภาษีรายได้ แต่มีกำหนดกลับประเทศก่อนสิ้นปี กรณีเช่นนี้ จะดำเนิน การยื่นแบบแสดงภาษีได้อย่างไร 

【คำตอบ】
กำหนดการยื่นแบบแสดงภาษีรายได้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่15  มีนาคมของทุกปี ในกรณีที่จะ

กลับประเทศก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถทำการยื่นแบบแสดงภาษีในวันที่กำหนดได้นั้น ให้ทำการมอบอำนาจให้

ผู้อื่นแทนจัดการเรื่องภาษีภายหลังจากที่กลับประเทศไปแล้ว ในกรณีที่ไม่ได้มอบอำนาจแก่ผู้แทน  จะต้องมาดำเนินการก่อนล่วงหน้า “ยื่นแบบแสดงภาษีชั่วคราว” ณ สำนักงานสรรพากร   

กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรที่ใกล้เคียง