ภาษีจังหวัด

【คำถาม】การชำระภาษีโรงเรือนของบุคคลธรรมดาให้แก่ทางจังหวัดจะต้องชำระอย่างไร

【คำตอบ】               

ภาษีโรงเรือนมี 2 ประเภทคือ "ภาษีโรงเรือนจังหวัด"และ"ภาษีโรงเรือนเขตเทศบาล" ในกรณีของคนต่างประเทศ

ก็เช่นกัน หากเป็น "ผู้พำนักอาศัย"、ก็จะต้องชำระภาษีโรงเรือน การคำนวณเพื่อประเมินเงินภาษีที่ต้องชำระนั้นจะ

พิจารณาจากสภาพการอยู่อาศัยจากวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น     ถ้าไม่ใช่ผู้อาศัย、ตามหลักจะไม่ต้องชำระภาษี

โรงเรือน、 แต่ถ้ามีสถานที่ทำงานหรือมีบ้านอยู่ในเขตนั้น ก็จะชำระตามอัตราพื้นฐานคงที่   กรุณาติดต่อสอบถาม

รายละเอียดที่  ช่องปรึกษาของเทศบาลเขตอำเภอตำบลและหมู่บ้านที่พำนักอาศัยอยู่นั้น