รถยนต์และการขับขี่

【คำถาม】ต้องการขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่จากประเทศของตน

【คำตอบ】                 
ในกรณีที่จะขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สองล้อใหม่นั้น เนื่องจากชนิดของใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สองล้อที่

ต้องการขับขี่แตกต่างกัน ขั้นตอนก็ต่างกัน
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ทโฮมเพจของสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดโอซาก้า

【คำถาม】ใบอนุญาตขับขี่สากลจะมีอายุการใช้งานเท่าไร 

【คำตอบ】
ใบอนุญาตขับขี่สากล คือใบอนุญาตขับขี่ที่ประเทศเป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวา ออกให้อนุญาตให้ผู้ถือขับ
รถยนต์ได้  ถือเป็นใบอนุญาตขับขี่ชนิดหนึ่ง สามารถสืบหารายชื่อประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากลได้ที่โฮม เพจของกรมตำรวจ

<อายุการใช้งาน> เมื่อเข้ามาประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 ปีนับจากวันที่เดินทางเข้ามา และในระหว่างที่ใบอนุญาตขับขี่สากลยังมีอายุการใช้งานอยู่นั้นจะสามารถใช้ได้   แต่ในกรณีของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและลงทะเบียนผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น โดยพำนักอยู่ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกนอกประเทศ แล้วกลับเข้ามาประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการเข้ามาใหม่(อายุการเดินทางที่เข้ามาอีกครั้ง)เพราะวันที่เดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งนั้น จะมาเริ่มต้นคำนวนอายุการใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกไม่ได้

【คำถาม】ซื้อรถยนต์มือสองแล้ว  จะต้องดำเนินขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

【คำตอบ】
หลังจากซื้อรถยนต์มือสองแล้ว ต้องทำการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธ์เหมือนกับประกันรถยนต์ โดยการ
“แจ้งโอน” การแจ้งโอนนั้น ทำได้ที่ กรมการขนส่งหรือสำนักงานตรวจสอบสภาพลงทะเบียนรถของภูมิลำเนาของผู้
ครอบครองกรรมสิทธ์ใหม่ ขั้นตอนการโอน การแจ้งย้ายรถนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ครอบครองกรรมสิทธ์เดิม
กับผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ใหม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องถิ่นเดียวกันหรือไม่

นอกจากนี้ ขั้นตอนการโอนรถเล็กประเภท K-CAR  กรุณาติดต่อสอบถามที่สมาคมตรวจสอบสภาพรถ K-CAR