กรณีสมรสในประเทศญี่ปุ่น

【คำถาม】ต้องการทราบระเบียบการของการแต่งงานในประเทศญี่ปุ่นระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนต่างประเทศ

【คำตอบ】
<รูปแบบของการสมรส>กรณีที่คนญี่ปุ่นและคนต่างประเทศแต่งงานในประเทศญี่ปุ่น、จะแต่งงานด้วยวิธีการแบบ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่อยู่อาศัย  หลักฐานที่จำเป็นต้องยื่นทางฝ่ายคนญี่ปุ่นคือ ใบสำเนาสำมะโนครัวญี่ปุ่น、 ส่วนฝ่าย คนต่างประเทศจะต้องใช้พาสปอร์ตของเจ้าตัว、「หนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (คอนอินโยเค็นกุบิโชเมโชะ) 」 เป็นต้น   เนื่องจากประเทศที่เป็นภูมิลำเนาแต่ละประเทศกำหนดเอกสารสำคัญที่จะยื่นแตกต่างกัน、จึงควรสอบถามที่ช่องติดต่อเกี่ยวกับสำมะโนครัวของสำนักงานเขตเทศบาลหรืออำเภอที่จะยื่นคำร้องขอทำการ

<ผลทางกฏหมายของการสมรส>การสมรสที่ยื่นคำร้องขอทำการในประเทศญี่ปุ่นถือว่ามีผลทางกฏหมายอย่าง
เป็นทางการในประเทศญี่ปุ่น、แต่อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลทางกฏหมายในประเทศที่เป็นภูมิลำเนาของคู่สมรส คนต่างประเทศดังนั้น ควรจะต้องยืนยันให้แน่ชัดกับทางสถานทูต、หรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

<หนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส> คอนอินโยเค็นกุบิโชเมโชะ คือเอกสารที่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ
ภูมิลำเนาให้การรับรองว่าคนต่างประเทศผู้นี้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของการสมรสที่ระบุไว้ในกฏหมายของประเทศนั้นๆ     โดยทั่วไปแล้ว สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ออก หนังสือนี้ให้   กรณีที่หนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรสนั้นเขียนเป็นภาษาต่างชาติ ก็จะต้องแนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

【คำถาม】ต้องการทราบระเบียบการของการแต่งงานระหว่างคนต่างประเทศด้วยกันในประเทศญี่ปุ่น

【คำตอบ】
<วิธีทำการสมรสแบบญี่ปุ่น> ในกรณีของการแต่งงานระหว่างคนต่างประเทศด้วยกัน、สามารถปฏิบัติตาม กฏหมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ที่แต่งงาน、โดยยื่นใบทะเบียนสมรสได้ที่แผนกสำมะโนครัวของสำนักงานเทศบาลเและเขตอำเภอซึ่งผู้ยื่นขอทำนิติกรณ์มีสถานที่อยู่อาศัย    ในกรณีนี้、คู่สมรสทั้งสองคนจะต้องขอ
「หนังสือ
รับรองคุณสมบัติในการสมรส (คอนอินโยเค็นกุบิโชเมโชะ) 」เป็นต้น、จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 และต้องแนบเอกสารแปลฉบับภาษาญี่ปุ่นตอนยื่นด้วย   เมื่อสำนักงานเทศบาลเและเขตอำเภอรับมอบใบทะเบียนสมรสนั้น    ก็ถือว่าการสมรสนี้มีผลอย่างเป็นทางการตามกฏหมายภายใต้กฏหมายญี่ปุ่น、ถ้า  แต่ทางประเทศภูมิลำเนาของทั้งสองจะยอมรับว่ามีผลหรือไม่นั้น ก็จะต้องติดต่อสอบถามทางสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

<วิธีการสมรสแบบประเทศภูมิลำเนา>เป็นการสมรสด้วยวิธีการตามกฏหมายที่มีร่วมกันของคนต่างประเทศ、หรือ
ตามวิธีที่กฏหมายของประเทศภูมิลำเนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวก็ได้  แต่ก็มีสถานกงสุลของบางประเทศ、ไม่รับมอบทะเบียนสมรส、ดังนั้นจึงควรต้องติดต่อสอบถาม