ผลดีของการจดทะเบียนสมรส

【คำถาม】 นามสกุลและสัญชาติของคนต่างประเทศที่แต่งงานกับชาวญี่ปุ่น、จะเปลี่ยนไปอย่างไร

【คำตอบ】
<สัญชาติ>สัญชาติของชาวต่างชาติจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติจากการสมรสกับคนญี่ปุ่น
<นามสกุล> นามสกุลจะเปลี่ยนตามการสมรสหรือไม่อย่างไรนั้น、ขึ้นอยู่กับกฏหมายของประเทศภูมิลำเนาของคู่
สมรสคนต่างประเทศ  กล่าวคือ

①ในกรณีที่กฏหมายของประเทศนั้นได้ระบุกรณีการแต่งงานระหว่างชาติไว้ว่า、จะต้องยึดใช้กฏหมายของประเทศ ใดในการเปลี่ยนนามสกุลตามการแต่งงาน、และ、
②กฏหมายของประเทศนั้นได้ระบุไว้ว่าจะมีหลักปฏิบัติต่อนามสกุลหลังการสมรสอย่างไร

【คำถาม】เมื่อคนญี่ปุ่นแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วทะเบียนครอบครัว, นามสกุล, ทะเบียนบ้าน, สัญชาติจะเป็นอย่างไร

【คำตอบ】 

<สัญชาติ>ตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติของญี่ปุ่น การที่คนญี่ปุ่นแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วนั้นจะไม่สูญเสียสัญชาติญี่ปุ่น  แต่ในกรณีที่ผู้หญิงคนญี่ปุ่นแต่งงานกับผู้ชายชาวต่างชาติ ตามกฏหมายของประเทศของคู่สมรสแล้วอาจต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติของประเทศนั้นก็ได้  มีระบบที่ได้รับโดยอัตโนมัติกับระบบที่ต้องทำการยื่นคำร้อง 
ในกรณีของระบบที่ได้รับโดยอัตโนมัตินั้น จะต้องถือสองสัญชาติเป็นการชั่วคราว  และในกรณีของระบบที่ต้องทำการยื่นคำร้องนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียสัญชาติญี่ปุ่นไปเลย

<ทะเบียนครอบครัว> การที่คนญี่ปุ่นแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วนั้น  สามารถขึ้นทะเบียนครอบครัวใหม่เป็นเอกเทศได้   ในทะเบียนครัวนั้นจะระบุในช่องอัตภาพว่า แต่งงานกับชาวต่างชาติ

 <ทะเบียนบ้าน> ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจะลงบันทึกในทะเบียนบ้านเดียวกัน

 <นามสกุล> กรณีที่แต่งงานกับชาวต่างชาติตามหลักแล้ว จะไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลญี่ปุ่นของตนเอง   ถ้ามีความ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนใช้นามสกุลของคู่สมรส  สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอภายใน 6เดือนหลังจากทำการสมรสเรียบร้อยแล้ว หากเกินเวลานี้ไปแล้วจำเป็นจะต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อต่อศาลครอบครัว

สอบถามรายละเอียดได้จาก โฮมเพจของกระทรวงยุติธรรม, กรมการทางแพ่ง