การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม

【คำถาม】สามีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ถ้าชาวญี่ปุ่นต้องการจดทะเบียนรับลูกติดของชาวต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรมตามกฏหมายจะต้องทำระเบียบการอะไรบ้าง

【คำตอบ】

<กฏหมายข้อบังคับใช้ “Governing Law”> การจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมตามกฏหมายจะมีผลบังคบใช้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกฏหมายของประเทศภูมิลำเนาของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม ส่วนผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสำคัญที่ระบุไว้ในกฏหมายของประเทศภูมิลำเนาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม และตัวผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเองหรือบุคคลที่สามจะต้องยินยอมด้วย ในกรณีที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ก็จะต้องมีคุณสมบัติให้ครบตามเงื่อนไขนั้นด้วย

<กฏหมายพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น> สำหรับกรณีของคำถามนี้ เนื่องจากผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมเป็นชาวญี่ปุ่น ก็จะต้องใช้กฏหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นกฏหมายข้อบังคับใช้ (Governing Law) ในมาตราที่ 798 ของกฏหมายพลเรือนได้ระบุไว้ว่า การที่จะรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลครอบครัว ส่วนในกรณีของลูกติด ในข้อแม้ที่ระบุอยู่ในมาตรากฏหมายข้อเดียวกันนั้นได้ระบุว่าไม่จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลครอบครัวและสามารถจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมได้โดยเอกเทศ แต่บางกรณีเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ถ้าจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากศาลเพราะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองตามกฏหมายของประเทศภูมิลำเนาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ก็จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อประเทศภูมิลำเนาหรือศาลครอบครัวในประเทศญี่ปุ่น