สัญชาติ

【คำถาม】กรณีที่จะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น ะต้องทำอย่างไรบ้าง

【คำตอบ】
การที่จะได้รับสัญชาติญี่ปุ่นจะมีอยู่ 3 กรณีคือได้จาก 「การเกิด」、「การยื่นคำร้อง」、และ「การแปลงและโอนสัญชาติ」

<ได้รับสัญชาติจาก「การเกิด」>
①ตอนที่เกิดนั้นบิดาหรือมารดาเป็นพลเมืองญี่ปุ่น(บุตรที่เกิดจากมารดาที่เป็นคนญี่ปุ่น จะเกิดความสัมพันธ์แบบบุพการีและบุตรจากการยึดตามข้อเท็จจริงในการคลอด、กรณีที่บิดาเป็นคนญี่ปุ่น、และมารดาเป็นคนต่างประเทศ、จะได้รับการยอมรับว่ามีความสัมพันธ์แบบบุพการีและบุตรได้ก็ต่อเมื่อบุตรนั้นเป็นบุตรที่แท้จริงตามกฏหมายหรือบิดาได้รับรองเป็นบุตรตามกฏหมายตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์)
②ในกรณีที่ก่อนกำเนิดบิดาได้เสียชีวิตไปแล้ว、และบิดาเป็นพลเมืองญี่ปุ่นตอนที่เสียชีวิต บุตรจะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น
③เมื่อเกิดที่ญี่ปุ่น,แต่ทั้งบิดามารดาไม่ปรากฏชัดว่าเป็นใคร,หรือเมื่อไร้สัญชาติ

<ได้รับสัญชาติญี่ปุ่นจาก「การยื่นคำร้อง」>
①สำหรับบุคคลที่บิดาหรือมารดารับรองว่าเป็นบุตรตามกฏหมายและอายุไม่ถึง 20 ปี(ยกเว้นผู้ที่เป็นพลเมืองญี่ปุ่น)、
ในกรณีที่บิดาหรือมารดาที่ให้การรับรองเป็นพลเมืองญี่ปุ่นตอนกำเนิด、บิดาหรือมารดานั้นเป็นพลเมืองญี่ปุ่นในขณะนั้น、หรือเป็นพลเมืองญี่ปุ่นตอนที่เสียชีวิต、เมื่อทำการยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม、ก็จะสามารถได้รับสัญชาติญี่ปุ่น ณ เวลาที่ยื่นคำร้อง(มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009)
②「ได้รับสัญชาติใหม่อีกครั้ง」 กรณีสูญเสียสัญชาติญี่ปุ่นเพราะไม่ได้ยื่นเรื่องขอสงวนสัญชาติภายใน 3 เดือนตั้งแต่วันที่ถือกำเนิด、ก็สามารถได้รับสัญชาติญี่ปุ่นใหม่อีกครั้งในภายหลังได้เช่นกัน

 <ได้รับสัญชาติญี่ปุ่นจากการแปลงหรือโอนสัญชาติ>
กรุณาตรวจสอบได้จากคอลัมน์การแปลงหรือโอนสัญชาติ