การโอนสัญชาติ

【คำถาม】กรณีที่ชาวต่างชาติและครอบครัวที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานาน มีความต้องการ จะเปลี่ยนเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนั้น  จะสามารถทำได้ไหม และจะไปปรึกษาหรือดำเนินเรื่องได้ที่ไหน

【คำตอบ】
ชาวต่างชาติสามารถได้รับสัญชาติญี่ปุ่นโดยการเปลี่ยนหรือโอนสัญชาติ ซึ่งมีกำหนดเงื่อนไขตามกฏหมาย สัญชาติดังต่อไปนี้
<เงื่อนไขทางภูมิลำเนา> มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
<เงื่อนไขความสามารถ> มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป(บรรลุนิติภาวะแล้ว) และเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
ของประเทศตัวเอง
<เงื่อนไขทางพฤติกรรม> มีความประพฤติที่ดี
<เงื่อนไขตามสภาพความเป็นอยู่> สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยรายได้ของตนเอง หรือจากรายได้ของคู่สมรส หรือ
จากที่อื่นๆ เช่น จากมรดกของญาติหรือจากทักษะความชำนาญ
<เงื่อนไขในการสูญเสียสัญชาติ> อยู่ในสถานะไร้สัญชาติ หรือต้องสละสัญชาติเดิมเพื่อการขอรับสัญชาติญี่ปุ่น
<เงื่อนไขตามแนวความคิด> ไม่มีแนวความคิดรุนแรงที่จะลบล้างทำลายรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลบัญญัติขึ้นโดยพละ
กำลังหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาคมองค์กรดังกล่าว
(การผ่อนปรนเงื่อนไข)กรณีที่มีสถานภาพที่เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่น เช่น เป็นคู่สมรสของคนญี่ปุ่นหรือ  เกิดที่ญี่ปุ่นเป็นต้น  หรือมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น  จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขในการเปลี่ยนสัญชาติ เมื่อได้รับการยอมรับในการเปลี่ยนสัญชาติแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนครอบครัวใหม่ได้  ปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญชาติและทำการยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม(โฮมุเคียวคุ)