การตั้งครรภ์และคลอดบุตร

【คำถาม】ได้ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ แต่ปัจจุบันกำลังตกงานและคิดว่าไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายค่าคลอดได้ จะทำอย่างไรดี  เป็นผู้เข้าประกันสุขภาพแห่งชาติี

【คำตอบ】
เนื่องจากตามปกติการคลอดบุตรไม่ใช่การเจ็บป่วย、ดังนั้นโดยหลักการแล้ว จะไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพแห่ง ชาติต่อการตรวจครรภ์และการคลอดบุตรได้   และยังจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นเงินจำนวนก้อนหนึ่งแก่ทาง
โรงพยาบาลด้วย กรณีที่ไม่อาจจะหาเงินมาชำระได้      ควรปรึกษากับทางสำนักงานเทศบาลเขตหรืออำเภอ

①  ระบบเงินช่วยเหลือค่าคลอดและการเลี้ยงดูบุตร : ผู้เข้าประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับเงินช่วยเหลือ ประมาณ 420,000 เยน (ต่อบุตร 1 คน) ภายหลังการคลอด  
   สถานที่ยื่นคำร้อง : ช่องติดต่อสอบถามการประกันสุขภาพแห่งชาติ

②  ระบบการจัดการแทนเรื่องการรับเงินช่วยเหลือค่าคลอดและการเลี้ยงดูบุตร : โดยหลักการแล้ว ค่าใช้จ่ายในการคลอดที่ทางโรงพยาบาลแจ้งมาให้ชำระนั้นทางฝ่ายหน่วยงานประกันการแพทย์จะเป็นผู้ชำระแทนให้ โดยตรงแก่ทางโรงพยาบาล โดยภายในวงเงินของการช่วยเหลือค่าคลอด  420,000 เยน   ดังนั้นจึง ไม่จำเป็นต้องเตรียมเงินค่าคลอดเป็นเงินก้อนไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด สถานที่ยื่นคำร้อง : ช่องติดต่อสอบถามการประกันสุขภาพแห่งชาติ
③    ระบบการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร : กรณีของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ถ้าคลอดบุตรที่สถานพยาบาลที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไข  จะได้รับเงินช่วยค่าใช้จ่าย 
   สถานที่ยื่นคำร้อง : ช่องรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม