การเลี้ยงดูบุตรและผู้ปกครองเดี่ยว

【คำถาม】ต้องการนำบุตรเข้าฝากสถานรับเลี้ยงเด็กเพราะต้องการทำงาน

【คำตอบ】
สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นสถานที่ให้บริการสวัสดิการเด็ก สังกัดอยู่กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองมีเหตุผลว่าต้องทำงาน ฯลฯ ไม่สามารถดูแลเด็กได้ ซึ่งรับดูแลเป็นระยะเวลา ยาว ให้บริการแก่เด็กตั้งแต่ 0 ขวบถึงเด็กก่อนเข้าโรงเรียนประถม รูปแบบสถานรับเลี้ยงเด็ก ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 ①   สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรอง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กที่หมู่บ้าน, อำเภอ หรือหน่วยบริหารงานท้องถิ่นได้ รับรองว่ามีเงื่อนไขครบตามกฎหมายสวัสดิการเด็ก ค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันโดยคำนวณจากรายได้ของผู้ปกครองและท้องถิ่นที่อาศัย  และจากอายุของเด็ก

②   สถานรับเลี้ยงเด็กที่นอกเหนือจากการรับรอง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กที่ไม่ได้การรับรองเช่น เบบี้โฮเต็ล  สถาน รับดูแลเด็กเป็นต้น  ค่าธรรมเนียมของแต่ละสถานรับเลี้ยงเด็กจะแตกต่างกันไป

การเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กประเภท ① ที่ได้รับการรับรอง ผู้ปกครองจะต้องมีเหตุผลว่าต้องทำงาน(มีกำหนดทำงาน)ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้ ฯลฯ ยื่นเรื่องได้ที่แผนกที่รับผิดชอบ ณ ที่ว่าการอำเภอ  ส่วนการเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กประเภท ② ที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น  สมัครได้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละที่ โดยตรง 

【คำถาม】มารดาผู้เป็นคนต่างประเทศได้หย่าขาดกับสามี เลี้ยงดูบุตรด้วยตัวเองที่ญี่ปุ่นแต่มีความขัดสนในการใช้ชีวิต  ต้องการความช่วยเหลือ

【คำตอบ】
ถ้าเลี้ยงดูบุตรที่แท้จริงที่เกิดกับคนญี่ปุ่น   หลังจากการหย่าแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้รับวีซ่าเป็น「สถานภาพพำนักอาศัยระยะยาว (Long Term Resident) 」 ถ้าอยู่ในข่ายนี้ก็จะได้รับการพิจารณาในแง่สวัสดิการ มารดาและบุตร และสามารถได้รับการช่วยเหลือทางด้านการชีวิตความเป็นอยู่

①   เงินสงเคราะห์สำหรับบุตร(ไม่จำกัดเฉพาะครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพืยงคนเดียวเท่านั้น)
ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็กนี้   ถึงแม้เป็นคนต่างประเทศที่ลงใบทะเบียนพำนักอาศัย และมีภาระเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงนี้  และการได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงนั้นมีเงื่อนไขจำกัดรายได้ของผู้มีสิทธิ์รับ เงินเบี้ยเลี้ยงด้วย        สถานที่ยื่นคำร้อง : แผนกสงเคราะห์เด็ก เทศบาลเขตอำเภอตำบลและหมู่บ้าน

②   เงินสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตร
บุคคลที่จะรับเงินสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรนี้ได้คือ มารดาหรือบิดาที่ปกป้องดูแลเด็กหรือผู้เยาว์ที่อายุจนถึงวันแรกของ 31 มีนาคม หลังอายุครบ 18 ปี (ถ้าทุพพลภาพตามที่กำหนดไว้、อายุไม่ถึง 20 ปี) หรือบุคคลที่ดูแลเลี้ยงดูเด็กหรือผู้เยาว์แทนบิดามารดา (มีข้อแม้ว่าจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับเด็กหรือผู้เยาว์ และปกป้องดูแลรวมทั้งครองชีพอยู่ร่วมกัน) การได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงนั้นมีเงื่อนไขข้อจำกัดเรื่องรายได้ด้วย  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ โฮมเพจของแผนกสงเคราะห์แห่งจังหวัดโอซาก้า  

สถานที่ยื่นคำร้อง : แผนกสงเคราะห์เด็ก เทศบาลเขตอำเภอตำบลและหมู่บ้านในภูมิลำเนา

ส่วนระบบอื่นๆ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ ข้อมูลต่างๆที่ทางแผนกสงเคราะห์เด็กแห่งโอซาก้าเสนอสำหรับ
ครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพืยงคนเดียวเท่านั้น