การช่วยเหลือเพื่อใช้ชีวิตและเงินสงเคราะห์

【คำถาม】คนต่างประเทศ、อยู่ในข่ายที่จะได้รับการคุ้มครองการครองชีพหรือไม่

【คำตอบ】
กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองการครองชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่อาจใช้กฏหมาย
คุ้มครองการใช้ชีวิตต่อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น (ต่อไปจะใช้คำว่า「คนต่างประเทศ」)
แต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นและมีชีวิตที่ยากจน  ทางการจะให้การคุ้มครอง   โดยใช้ มาตรการทางการปกครองอนุโลมใช้กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองการครองชีพ   กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกลงใบทะเบียนพำนักอาศัยของเทศบาลเขตอำเภอตำบลและหมู่บ้านที่ลงทะเบียนพำนักอาศัยอยู่