Liên quan đến giao thông

【Hỏi】Trường hợp gặp phải tai nạn giao thông thì cần lưu ý đến những điểm gì?  
【Đáp】
Tai nạn giao thông dù chỉ là tai nạn nhỏ cũng phải trình báo cho cảnh sát. Nếu không trình báo thì sau này sẽ không được cấp Chứng nhận tai nạn giao thông cần thiết để yêu cầu đền bù tiền bảo hiểm. Dù  thương tích không có gì đáng kể thì cũng nên kiểm tra tại bệnh viện để đảm bảo an toàn. Khi có vấn đề liên quan xin liên hệ đến Trung tâm tư vấn tai nạn giao thông (chỉ bằng tiếng Nhật)

【Hỏi】Tôi là người bị nạn trong tai nạn giao thông và đang phải nằm viện. Tôi có thể yêu cầu bồi thường những loại thiệt hại nào?

【Đáp】
Những thiệt hại này được chi trả từ Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe ô tô (bảo hiểm trách nhiệm bồi thường) hoặc bảo hiểm tự nguyện mà người gây hại đang tham gia. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe ô tô chỉ được áp dụng cho những tai nạn gây thiệt hại về thân thể. Bảo hiểm này bị giới hạn về mức bồi thường (1.200.000 yên) nên số tiền vượt quá mức quy định này sẽ được bồi thường bổ sung bằng Bảo hiểm tự ện.

Trong trường hợp không biết rõ người gây tai nạn là ai hoặc trường hợp người gây tai nạn không tham gia Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe ô tô và không có khả năng bồi thường, thì có thể sử dụng “Chế độ bảo hộ của chính phủ” và nhận bồi thường với mức tương đồng với bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại xe ô tô. Nếu có thắc mắc trong việc yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại thì có thể được tư vấn tại phòng tư vấn tai nạn giao thông. Về mặt nguyên tắc, tư vấn chỉ được thực hiện bằng tiếng Nhật, nên có thể nhờ người thông dịch đi cùng thì tốt hơn.
(1) Tư vấn tai nạn giao thông do Hội Luật sư thực hiện 06-6364-8289
(2) Trung tâm tư vấn yêu cầu bảo hiểm xe ô tô 06-6202-2640
(3) Trung tâm xử lý tranh chấp do tai nạn giao thông 06-6227-0277