Du học sinh

【Hỏi】Anh em họ đang sống ở Việt Nam có nguyện vọng muốn du học lên đại học của Nhật bản. Tôi nên bắt đầu những thủ tục như thế nào?

【Đáp】
Vui lòng tham khảo WebsitecủaTổ chức hỗ trợ học sinh - sinh viên Nhật Bản có đăng đầy đủ những thông tin về cách thức sang Nhật du học bằng nhiều thứ tiếng.