Danh sách tư cách lưu trú

【Hỏi】 Tư cách lưu trú là gì? Có những tư cách lưu trú nào?

【Đáp】  
Tư cách lưu trú là sự công nhận loại hình hoạt động, thân phận của người nước ngoài khi ở Nhật Bản được Luật nhập cảnh quy định và được phân loại thành một số tư cách lưu trú. Danh sách các tư cách lưu trú