Học tập

【Hỏi】Tư cách lưu trú “Du học” có thể xin được cho những cơ quan giáo dục nào?

【Đáp】
Trường Đại học,Trường trung cấp nghề, Trường trung học phổ thông (bao gồm khóa liên thông của Trường trung học cơ sở),Khóa trung học phổ thôngcủa Trường dành cho người khuyết tật, Trường trung học cơ sở hay Khóa trung học cơ sở của Trường dành cho người khuyết tật, Trường tiểu học hay Khóa tiểu học của Trường dành cho người khuyết tật, Trường chuyên tu cũng như các loại hình trường học khác hoặc các cơ sở giáo dục có cơ sở thiết bị và giáo trình tương đương với các loại trường học này của Nhật Bản.