Việc áp dụng luật và các quy định về lao động đối với người nước ngoài

【Hỏi】Tôibị phân biệt đãi ngộ so với nhân viên người Nhật trong công ty đang làm việc. Những việc như vậy có được phép không?

【Đáp】
Trong điều 3 Luật lao động tiêu chuẩn đã quy định rõ “người sử dụng lao động không được lấy lý do quốc tịch, tín ngưỡng, thân thế trong xã hội của người lao động để phân biệt tiền lương, thời gian lao động và các điều kiện lao động khác”

Các hỗ trợ về lao động vui lòng tham khảo trang Website của Cục quản lý lao động Osaka