大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Hiệu quả của hôn nhân

【Hỏi】Người nước ngoài sau khi kết hôn với người Nhật thì Họ tên và quốc tịch sẽ như thế nào?

【Đáp】 
<Quốc tịch> Sau khi kết hôn với người Nhật, quốc tịch của người Vợ/Chồng người nước ngoài trong trường hợp này không tự động thay đổi.
<Họ> Việc có thay đổi họ do kết hôn hay không sẽ căn cứ vào Luật của nước mà người Vợ/Chồng người nước ngoài xuất thân: ➀ Luật pháp của nước đó quy định trường hợp hôn nhân quốc tế thì Họ sẽ do nước nào quyết định, ➁ Luật đó sẽ quy định Họ sau khi kết hôn như thế nào.

【Hỏi】Tôi muốn hỏi người Nhật sau khi kết hôn với người nước ngoài thì Quốc tịch, Hộ khẩu, Phiếu cư dân (Jumin-hyo), Họ tên của người Nhật sẽ như thế nào?

【Đáp】
<Quốc tịch>Theo luật quốc tịch của Nhật, người Nhật sẽ không bị mất quốc tịch Nhật khi kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, trường hợp phụ nữ người Nhật kết hôn với đàn ông người nước ngoài, thì cũng có trường hợp sẽ phải lấy quốc tịch của Chồng tùy theo pháp luật của quốc gia người nước ngoài đó. Thay đổi quốc tịch có hai trường hợp: được cấp quốc tịch tự động sau khi kết hôn và đăng ký xin cấp quốc tịch. Trường hợp được cấp quốc tịch tự động thì sẽ có hai quốc tịch trong một khoảng thời gian. Trường hợp đăng ký xin cấp quốc tịch sẽ có khả năng phải bỏ quốc tịch Nhật.


<Hộ khẩu>Người Nhật kết hôn với người nước ngoài sẽ làm Hộ khẩu mới. Trong cột ghi chú về bản thân của Hộ khẩu thì ghi chú nội dung đã kết hôn với người nước ngoài.


<Phiếu cư dân>Phiếu cư dân sẽ được cấp với nội dung hộ gia đình gồm người Nhật và người nước ngoài.


<Họ tên>Trường hợp người Nhật kết hôn với người nước ngoài, thì Họ của người Nhật sẽ không thay đổi. Trường hợp người nước ngoài muốn thay đổi theo Họ của người Nhật, thì có thể làm thủ tục thay đổi Họ tại Ủy ban nơi cư trú trong vòng 6 tháng sau khi kết hôn. Nếu qua thời hạn 6 tháng, thì phải đăng ký thay đổi Họ tên ở Tòa án gia đình ở Nhật. Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại trang Website của Bộ tư pháp Nhật Bản