Nhận con nuôi

【Hỏi】  Chúng tôi là vợ chồng giữa người Nhật và người nước ngoài. Để người Nhật có thể nhận đứa con riêng của người nước ngoài làm con nuôi thì phải làm thế nào?

【Đáp】
<Luật áp dụng> Việc xác lập quan hệ con nuôi được quy định theo luật pháp của nước mà Bố/Mẹ nuôi đó xuất thân. Cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về con nuôi theo luật pháp của nước mà người con nuôi nước ngoài đó xuất thân quy định. Trong trường hợp buộc phải có sự chấp thuận của bản thân người đó hoặc bên thứ 3 và sự cho phép của cơ quan hành chính thì phải đáp ứng đủ những điều kiện đó.

< Luật dân sự của Nhật> Trường hợp này, do Bố/Mẹ nuôi là người Nhật nên Luật của Nhật Bản sẽ là luật áp dụng. Điều 798 Luật dân sự quy định để nhận một trẻ vị thành niên làm con nuôi, cần phải có sự cho phép của tòa án gia đình. Nhưng trong trường hợp là con riêng của người vơ/chồng thì theo điều khoản được ghi trong cùng điều luật này, có thể đơn phương nhận làm con nuôi không cần xin phép tòa án gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ quầy tiếp dân Ủy ban hành chính nơi cư trú.