Mang thai/Sinh con

【Hỏi】Tôi biết rõ là mình đang mang thai nhưng hiện tại tôi đang thất nghiệp nên hầu như không thể xoay sở tiền để sinh con. Tôi nên làm sao? Dành cho những người có gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân.

【Đáp】
Việc sinh con là thông thường không phải là bệnh nên về mặt nguyên tắc, bảo hiểm sức khỏe quốc dân không được áp dụng vào việc kiểm tra sức khỏe, sinh con. Khi sinh con phải chi trả trước một số tiền lớn nhưng không thể chuẩn bị số tiền đó được thì xin hãy đến tư vấn tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã.
(1) Chế độ hỗ trợ 1 lần tiền sinh nở, nuôi con: Những người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân được cấp khoảng 420.000 yên (ứng với 1 đứa con) sau khi sinh.
Nơi xin: Quầy bảo hiểm sức khỏe quốc dân.
(2) Chế độ hỗ trợ thanh toán trực tiếp 1 lần tiền sinh con, nuôi con: Về mặt nguyên tắc, chi phí sinh nở mà bệnh viện yêu cầu thanh toán được các cơ quan bảo hiểm y tế chi trả trực tiếp cho bệnh viện trong giới hạn chi phí sinh nở, tiền hỗ trợ 1 lần là 420.000 yên,nên không cần chuẩn bị trước một số tiền lớn dành cho việc sinh nở.
Nơi xin: Quầy bảo hiểm sức khỏe quốc dân.  
(3) Chế độ hỗ trợ sinh nở: Những hộ gia đình có thu nhập thấp hơn mức tiêu chuẩn thì sẽ được hỗ trợ chi phí sinh nở tại cơ quan y tế chỉ định.

Nơi xin: Quầy phụ trách phúc lợi.