Hỗ trọ sinh hoạt/Trợ cấp xã hội

【Hỏi】Người nước ngoài đang sống hoặc đang lưu trú tại Nhật có là đối tượng được nhận trợ cấp xã hội không?

【Đáp】
Luật trợ cấp xã hội, đối tượng được trợ cấp xã hội là công dân Nhật nên không thể áp dụng cho người không có quốc tịch Nhật (dưới đây gọi là “Người nước ngoài”). Tuy nhiên, có thể áp dụng cho người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật, đang gặp khó khăn về đời sống, nếu đáp ứng đủ những điều kiện nhất định dựa trên việc áp dụng với những sửa đổi của Luật trợ cấp xã hội về .

Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng phúc lợi tòa thị chính thành