Kaalamang Esensyal sa Pamumuhay sa Osaka Table of Contents


Index Ayon sa Layunin
Print Out All Pages
【PDF 7,059kb】

Ⅰ. Pagtugon sa EmerhensiyaPrint Out【PDF File】
1. Listahan ng mga Telepono para sa Emerhensiya
2. Sa Isang Emerhensiya (Sunog, Biglaang Pagkakasakit, Krimen)
Sunog, Biglaang Pagkakasakit at Kapinsalaan, atbp., Kapag Naging Biktima ng Krimen, Paghingi ng tulong sa pamamagitan ng telepono, Mga Parte ng Katawan
3. Paghahanda sa Kalamidad
Bagyo, Lindol , Mga maaaring pagkunan ng impormasyon tungkol sa kalamidad , Evacuation Area o hinanjo, Listahan ng mga gamit na dadalhin sa isang emerhensiya
Ⅱ.Kalusugan at PagpapagamotPrint Out【PDF File】
1. Pagpapagamot (Paggamit ng Medikal Institusyon)
Pagpapagamot sa Bansang Hapon, Medikal Institusyon, Pagpapaospital, Mga Ospital na Nakakaintindi ng Wikang Banyaga, Kapinsalaan o Karamdaman sa Gabi o sa Araw na walang Pasok, Gamot
2. Medikal Insyurans (National Health Insurance, Nursing Care, etc.)
Medikal Insyurans sa Bansang Hapon, National Health Insurance, Serbisyong Medikal sa mga Matatanda (Medical Service System for the Elderly People with Longevity), Nursing Care Insurance
3. Pangangalaga sa Kalusugan
Pampublikong Health Center, Health Center ng Munisipyo
Ⅲ.Pamumuhay at TirahanPrint Out【PDF File】
1. Paghahanap ng Tirahan
Pag-aaplay sa Pampublikong Tirahan sa Osaka, Ibang Pampublikong Pabahay, Paghahanap ng Pribadong Tirahan, Mga Babayaran sa Paggawa ng Kontrata ng Pag-uupa
2. Paglipat ng Tirahan at Pag-alis sa Bansang Hapon
Mga Kailangang Gawin Bago Umalis sa Inuupahang Tirahan, Pagkatapos Makalipat sa Bagong Tirahan, Pag-alis sa Bansang Hapon
3. Tubig o Water Supply
Pagpapakabit ng Tubig, Bayad sa Tubig, Dapat Tandaan sa Taglamig
4. Kuryente o Elektrisidad
Elektrisidad sa Bansang Hapon, Pagpapakabit ng Kuryente, Pagbabayad, Notisya na nagsasaad ng ginamit na koryente
5. Gas
Mga Uri ng Gas, Tagas o Singaw ng Gas, Notisya na Nagsasaad ng Dami ng Ginamit na Gas at Resibo
6. Basura
Pagtatapon ng Basura , Pagtatapon ng Iba pang Uri ng Basura
7. Pang-araw-araw na Pamumuhay
Magandang Pag-uugali sa Pamumuhay, Pamimili
8. Kapag may Problema sa Pamumuhay
Ⅳ. Residency Management System, Basic Resident Registration System, Kasal at DiborsiyoPrint Out【PDF File】
1. Resident Card
Pagbigay ang Resident Card, Proseso sa Munisipyo, Proseso sa Lokal na Imigrasyon, Rehistro ng mga Dayuhang Mamamayan, Sistema ng My Number
2. Proseso sa Pagtira sa Bansang Hapon
Re-entry Permit (Kung pansamantalang lalabas ng bansang Hapon), Ekstensyon ng Visa, Pagbabago ng Status of Residence, Permiso sa mga Gawaing Hindi Saklaw sa Ipinagkaloob na Visa
3. Pagpapakasal o Pag-aasawa
Pagpapakasal ng Dayuhan sa Isang Hapones , Pag-aasawa ng Dayuhan sa Kapwa Dayuhan sa Bansang Hapon, Ang Pagpapalit ng Visa, Pagbabago ng mga Impormasyon sa Resident Card, Mga Iba pang Pagbabago
4. Paghihiwalay o Diborsiyo
Kung Balak Magdiborsiyo, Kung Hindi Papayag Makipagdiborsiyo, Residence Status Pagkatapos ng Diborsiyo, Pagpalit ng Impormasyon sa Rehistro
5. Pagkamatay
Pagbibigay Alam ng Pagkamatay (Death Notification), Paglilibing
Ⅴ.TransportasyonPrint Out【PDF File】
1. Mga Pampublikong Sasakyan
Tren (JR, Pribadong railway at Subway), Route Bus, Taxi, Kapag may Bagay na Naiwan sa Loob ng Tren, Bus at Taxi
2. Bisikleta
Pagbili ng Bisikleta, Pagparada ng Bisikleta, Kapag Ninakaw ang Bisikleta, Huwag Mamulot ng Bisikleta, Mga Batas Pantrapiko
3. Lisensiya sa Pagmamaneho o Driver’s License
Lisensiyang Pang-internasyonal, Pagpapalit ng Lisensiyang ng Ibang Bansa, Pagkuha ng Bagong Lisensiya sa Pagmamaneho sa Japan, Pagpapasalin ng Lisensiya sa Wikang-Hapon, Patakaran sa Pagmamaneho sa Bansang Hapon
4. Mga Karatula at Kanji na Madalas Makita sa kung Saan-saan
Ⅵ. Pagbubuntis, Panganganak, Pagpapalaki ng Anak at EdukasyonPrint Out【PDF File】
1. Pagbubuntis at Panganganak
Kapag Buntis o Nagdadalang-tao, Bayarin o Gastusin, Tulong sa Buntis, Panganganak
2. Day-care
Sistema ng Day-care sa Japan, Pribadong Serbisyo, Family Support Center, Sistema sa Allowance Para sa Bata
3. Kalusugan at Pagpapagamot ng Sanggol
Pagpapagamot at Pangangalaga sa Sanggol, Pagbabakuna , Pagpapatingin ng Kalusugan, Bayarin o Gastos para sa Pagpapagamot ng Sanggol o Bata
4. Sistema ng Edukasyon sa Bansang Hapon
Kumpolsaryong Pag-aaral, Pagtapos ng Kumpolsaryong Pag-aaral, Suporta sa Buhay sa Eskwela Para sa mga Estudyante, Baon, Tulong Upang Makapag-aral
Ⅶ.Impormasyon at TelekomunikasyonPrint Out【PDF File】
1. Telepono
Pag-aaplay Para Makabitan ng Telepono, Pagbabayad, Mga Tanong Tungkol sa Serbisyo ng Telepono
2. Cell Phone
3. Paano Tumawag sa Ibang Bansa
4. Midya
TV (Telebisyon), Radyo, Internet, Dyaryo at Magasin, Aklatan (Library) na may Libro at Magasin sa Wikang Banyaga
Ⅷ.Trabaho, Buwis at Pagapapadala ng Pera sa Ibang BansaPrint Out【PDF File】
1. Paghahanap ng Trabaho
Kapag Maghahanap ng Trabaho, Paghahanap ng Trabaho para sa mga Estudyanteng Taga-Ibang Bansa pagkatapos Grumadweyt, Paghahanap ng Trabahong Pang-espesyialista o Pang-teknikal
2. Pagtatrabaho
Kondisyon sa Pagtatrabaho, Mga Pamantayan sa Pagtatrabaho, Opisina ng Labor Standard Inspection, Aksidente sa Trabaho, Tanggapan Para sa Konsultasyon, Insyurans Kapag Nawalan ng Trabaho
3. Buwis o tax
Paraan ng Pagbabayad ng Buwis , Mga Uri ng Buwis
4. Mga Bangko at Pagpapadala ng Pera sa Ibang Bansa
Bangko, Post Office,Pagpapadala ng Pera sa Ibang Bansa o Remitans
5. Pensyon Pensiyon para sa mga Empleyado, Pensiyon para sa Mamamayan, Lump Sum Withdrawal Refund System
Ⅸ.ApendisePrint Out【PDF File】
1. Listahan ng mga Kinauukulang Opisina
Munisipyo ng Osaka Prefecture, Mga Nasyunal na Institusyon, Listahan ng mga International Exchange Associations sa Osaka Prefecture
2. Konsultasyon sa Ibat-ibang Wika
3. Kalusugan at Pangangalagang Medikal
Mga Klinika sa Tuwing may Emerhensiya, Listahan ng Pampublikong Health Center, Listahan ng Pampublikong Health Center sa Osaka City
4. Pagtatrabaho
Listahan ng mga Hello Work sa Osaka, Listahan ng mga Opisina ng Labor Standard Inspection
5. Listahan ng mga Consulate-General at mga Embahada sa Kansai
Tungkol sa Paggamit ng Handbook na Ito


Ang handbook na ito ay naglalaman ng mga pangunahin at mahahalagang kaalaman para sa mga dayuhan sa kanilang paninirahan, pagtatrabaho, pagpapalaki ng bata atbp. sa Osaka.

Ang mga impormasyong nakasulat ay batay sa rekord ng 2022/9.

Ang mga pagpapaliwanag ay buod lamang kaya’t kakailanganin magtanong sa mga kinauukulan para sa detalye. Karaniwan, ang serbisyo ay sa wikang Hapon lamang maliban sa mga may nakasaad na “maaari sa ibang wikang X”. Ipinapayong humingi ng tulong sa isang marunong mag-Hapon sa pagsangguni, pagtatanong atbp.


この事業は宝くじ普及広報事業費の助成を受けています。

PAGE TOP