สารบัญ คู่มือการใช้ชีวิตในจังหวัดโอซาก้า


ดัชนีแต่ละจุดประสงค์
Print Out All Pages
【PDF 4,845kb】

Ⅰ.การรับสถานการณ์ฉุกเฉินและหน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำPrint Out【PDF File】
1. รายชือสถานทีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินประจำครอบครัว
2. สถานการณ์ฉุกเฉิน (เพลิงไหม้ / ป่วยกระทันหัน / อาชญากรรม)
เพลิงไหม้, ป่วยหรือบาดเจ็บกระทันหันต่าง ๆ, ความเสียหายทีเกิดจากอาชญากรรม, โทรแจ้งเหตุ, และตำแหน่งของร่างกาย
3. การเตรียมพร้อมสำหรับภัยธรรมชาติ
ไต้ฝุ่น, แผ่นดินไหว, การรับฟังข่าวสารภัยธรรมชาติ, สถานที่หลบภัย, รายการสิ่งของที่ควรนําติดตัวไปในยามฉุกเฉิน
Ⅱ. สุขภาพและการรักษาพยาบาลPrint Out【PDF File】
1. การรักษาพยาบาล (การใช้บริการสถานพยาบาล)
การรักษาพยาบาลที่ญี่ปุ่ น, สถาบันการแพทย์, การพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลที่เข้าใจภาษาต่างประเทศ, ป่ วยหรือได้รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวันหยุด, ยา
2. ประกันการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพพลเมืองและประกันเพือรับการดูแลและพยาบาล ฯลฯ)
ประกันการรักษาพยาบาลของญีปุ่น, ประกันสุขภาพพลเมือง, ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย, การประกันเพือรับการดูแล และพยาบาล
3. การควบคุมดูแลสุขภาพ
สถานีอนามัย, ศูนย์อนามัยของเทศบาล (การรักษาโรคและสุขภาพ)
Ⅲ. การใช้ชีวิตและทีอยู่อาศัยPrint Out【PDF File】
1. การหาบ้าน
สมัครไปยังบ้านทีทางจังหวัดเป็นผู้จัดสรร, บ้านจัดสรรของรัฐอืนๆ , หาบ้านเช่าของเอกชน
2. การย้ายบ้านและการกลับประเทศ
ขันตอนการเดินเรืองย้ายออกจากทีอยู่เก่า, เมือย้ายเข้ามาอยู่ทีทีอยู่ใหม่แล้ว, เมือจะกลับประเทศ
3. นำประปา
วิธีการขอใช้นำประปา, ค่านำประปา, ข้อควรระวังตอนฤดูหนาว
4. ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ าของญีปุ่น, การขอสมัครขอใช้ไฟฟ้ า, การจ่ายค่าไฟฟ้ า, ใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้ า / ใบเสร็จ
5. แก๊ส
ชนิดของแก๊ส, แก๊สรัว, ใบแจ้งปริมาณการใช้แก๊ส / ใบเสร็จ
6. ขยะ
วิธีการทิงขยะ, และการทิงขยะอืนๆ
7. การใช้ชีวิตประจำวัน
มารยาทในการเข้าสัมคม, การเป็นผู้บริโภค
8. เมือเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจำวัน
Ⅳ. ระบบสถานะภาพการพำนัก, ระบบทะเบียนบ้านชาวต่างชาติ, การสมรส /การหย่าPrint Out【PDF File】
1. บัตรพำนัก (ไซริวการ์ด)
การทําบัตรพํานัก (ไซริวการ์ด), การดําเนินเรื่องที่ทําการเขตเทศบาล, การดําเนินเรื่องที่กองตรวจคนเข้าเมืองประจําท้องถิ่น, ทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติ, ระบบหมายเลขส่วนบุคคล
2. ระเบียบการเกียวกับการพำนัก
การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีก(กรณีออกนอกประเทศญีปุ่นชัวคราว), การต่อระยะเวลาพำนักอยู่, การเปลียนแปลงสถานภาพการพำนัก, การอนุญาตขอทำกิจกรรมนอกสถานะ
3. การสมรส
การสมรสระหว่างชาวญีปุ่นกับชาวต่างชาติ, การสมรสของบุคคลทีถือสัญชาติต่างประเทศทังคู่, การขอเปลียนแปลงสถานภาพการพำนัก, การเปลียนแปลงรายละเอียดในบัตรพำนัก (ไซริวการ์ด), การเปลียนแปลงอืนๆ
4. การหย่าร้าง
การหย่าร้าง, กรณีไม่ต้องการหย่าร้าง, สถานะวีซ่าหลังการหย่าร้าง, การเปลียนรายละเอียดในทะเบียนคนต่างด้าว
5. การเสียชีวิต
การแจ้งเสียชีวิต, การฌาปณกิจ
Ⅴ. การจราจรPrint Out【PDF File】
1. การคมนาคม
รถไฟ (JR, รถไฟเอกชน, รถไฟใต้ดิน), รถโดยสารประจำทาง, แท็กซี, ลืมของไว้ในรถไฟ / รถโดยสารประจำทาง / รถแท็กซี
2. รถจักรยาน
การซือรถจักรยาน, การจอดรถจักรยาน, กรณีถูกขโมยรถจักรยาน,ไม่เก็บรถจักรยานทีจอดทิงไว้มาใช้,กฎจราจร
3. ใบอนุญาตขับขี
ใบอนุญาตขับขีสากล, การเปลียนใบอนุญาตขับขีของต่างประเทศ, การขอรับใบอนุญาตขับขญี ีปุ่นใหม่, การแปลใบอนุญาตขับขีของต่างประเทศ, กฎจราจรของญีปุ่น
4. ตัวหนังสือคันจิและป้ายทีพบเห็นตามถนนหนทาง
Ⅵ. การตังครรภ์ / การคลอดบุตร / การเลียงดูบุตรและการศึกษาPrint Out【PDF File】
1. การตังครรภ์และการคลอดบุตร
การตังครรภ์, ค่าใช้จ่าย, การช่วยเหลือระหว่างตังครรภ์, การคลอด
2. การเลียงดูบุตร
การเลียงดูบุตรทีญีปุ่น, การบริการโดยเอกชน, ศูนย์สนับสนุนครอบครัว (Family Support Center), ระบบเงินช่วยเหลือสำหรับเด็ก
3. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัยสำหรับเด็กและทารก
การรักษาพยาบาลสำหรับเด็กและทารก, การฉีดวัคซีน, การตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาลของเด็กและทารก
4. ระบบการศึกษาญีปุ่น
การศึกษาภาคบังคับ, หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ, การส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็กและนักเรียน, อาหารกลางวัน (เบนโต), ระบบช่วยเหลือการเรียน
Ⅶ. ข่าวสาร / สือสารPrint Out【PDF File】
1. โทรศัพท์
การขอติดตังโทรศัพท์ใหม่, วิธีจ่ายค่าโทรศัพท์, การติดต่อสอบถาม / การบริการโทรศัพท์
2. โทรศัพท์มือถือ
3. วิธีการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ
4. สือสาร
สถานีโทรทัศน์, วิทยุ, อินเตอร์เน็ต, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, หอสมุดทีมีหนังสือและนิตยสารภาษาต่างประเทศ
Ⅷ. แรงงาน / ภาษี / การส่งเงินไปต่างประเทศPrint Out【PDF File】
1. การหางานทำ
จะหางานได้อย่างไร, การหางานของนักศึกษาต่างชาติหลังจบการศึกษา, การหางานทีต้องใช้เทคนิคและความเชียวชาญพิเศษ
2. แรงงาน
เงือนไขด้านแรงงาน, มาตรฐานเกียวกับแรงงาน, สำนักควบคุมมาตรฐานแรงงาน, อุบัติภัยจากการทำงาน, หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำ, ประกันช่วยเหลือกรณีทีตกงาน
3. ภาษี
วิธีจ่ายภาษี, ประเภทภาษี
4. ธนาคารและการส่งเงินไปต่างประเทศ
ธนาคาร (กิงโค), ไปรษณีย์ (ยูบิงเคียวคุ), การส่งเงินไปต่างประเทศ
5. เงินบำนาญ ประกันบำนาญสวัสดิการลูกจ้าง, ประกันบำนาญพลเมืองแห่งชาติ, เงินชดเชยเมือออกจากประกัน
Ⅸ. ภาคผนวกPrint Out【PDF File】
1. รายชือองค์การสัมพันธ์
จังหวัดโอซาก้า / เมืองหรือเทศบาลในจังหวัดโอซาก้าและทีว่าการเขต, องค์กรของประเทศ, รายชือสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในจังหวัดโอซาก้า
2. หน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำเป็นภาษาต่างประเทศ
3. การรักษาพยาบาลและสุขอนามัย
รายชือคลีนิคฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด, รายชือสถานีอนามัย, รายชือศูนย์อนามัย(สุขภาพ)
4. แรงงาน
รายชือฮัลโหลเวิร์คทีอยู่ในโอซ่าก้า, หน่วยบริการหางานของบุคคลต่างชาติ, รายชือสำนักงานควบคุมมาตรฐานแรงงาน
5. รายชือสถานกงสุล(เขตคันไซ)และสถานทูต
วิธีใช้คู่มือเล่มนี

คู่มือเล่มนีเขียนแนะนำเฉพาะหัวข้อทีคิดว่าเป็นความจำเป็นขันพืนฐานสำหรับชาวต่างประเทศทีอาศัยอยู่ หรือทำงานและเลียงดูบุตรในจังหวัดโอซาก้า
เเนื้อหาเป็นข้อมูล ณ กันยายน ค.ศ.2022
ข้อความทีอธิบายเป็นการแนะนำโดยสังเขป ส่วนรายละเอียดจำเป็นต้องติดต่อสอบถามกับหน่วยงานทีเกียวข้อง นันๆ การติดต่อสอบถามถ้าไม่ได้ระบุภาษาไว้จะมีเฉพาะภาษาญีปุ่นเท่านัน กรุณาให้ผู้ทีพูดภาษาญีปุ่นได้ ช่วยติดต่อให้


กิจการนีได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่ง

PAGE TOP