Living Information for Foreign Residents

Select Language

Konsultasyon at Impormasyon tungkol sa Pamumuhay para sa mga Dayuhan

Osaka Information Service para sa mga Dayuhan

Libre! Kompidensiyal!

Para makapamuhay nang mapayapa ang mga dayuhan, ang “Osaka Information Service para sa mga Dayuhan” ay nagbibigay ng iba’t-ibang impormasyon, kasama rin ang impormasyon ukol sa pamumuhay, at tumatanggap ng konsultasyon sa maraming wika (11 wika kasama ang Hapon).

Puwedeng magkonsulta sa pamamagitan nang pag-dalaw, telepono, Email o Fax. Puwedeng magkonsulta sa propesyonal tunkgol sa visa o sa batas sa pang-apat na Linggo ng buwan. (Palitan ang abogado ng visa at abogado ng batas bawat buwan. Kailangang kumuha ng appointment.)

Huwag mag-atubiling gamitin ito.

Wika
Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Kastila, Biyetnamis, Filipino, Thai,
Bahasa, Nepali, Hapon
Araw at Oras
Lunes at Biyernes 9:00-20:00 (maliban sa pistang opisyal ng bansang Hapon. Pwede po kayong magpareserba ng mas maaga kung gusto niyo pong bumisita sa amin pagkatapos ng alas singko y medya ng hapon)
Martes, Miyerkules, at Huwebes 9:00-17:30 (maliban sa pistang opisyal ng bansang Hapon)
Pangalawa at pang-apat na Linggo 13:00-17:00 (Pwede po kayong magpareserba ng mas maaga kung gusto niyo pong bumisita sa amin)
Maikokonsulta
Visa, pagtra-trabaho, pagpapagamot, welfare, edukasyon, at iba
pang pangkalahatang pamumuhay
Konsutalsyong Propesyonal
Pang-apat na Linggo Abogado ng Visa / Abogado ng Batas
Konsultasyon para sa mga Dayuhang Manggagawa Una at Ikatlong Lunes ng bawat Buwan.
Nagbibigay ng buwan ng serbisyo sa pag konsulta ang mga Opisyal ng Osaka Regional Immigration Bureau.
(Kailangan ng appointment)
Lugar
Osaka Foundation of International Exchange, 5th Floor, MyDome
Osaka, 2-5 Hommachibashi, Chuo-ku, Osaka
Direksyon Google Maps
Telepono para sa Konsultasyon
06-6941-2297
FAX
06-6966-2401 *Hapon at Ingles lamang
E-mail
jouhou-c@ofix.or.jp *Hapon at Ingles lamang

Mahahalagang bagay para sa pamumuhay sa Osaka

Gabay para sa pamumuhay ng dayuhan na nakatira sa Osaka.

Dapat diunduh (file PDF)
Dalam 11 bahasa ( revisi pada 9 2022)

Mangyaring piliin ang wika ng gabay na nais mong tingnan.

PAGE TOP